REGULAMIN ŚLĄSKIEGO CENTRUM POMOCY LOGOPEDYCZNEJ I NEUROLOGOPEDYCZNEJ

 1. Gabinet Logopedyczny- Śląskie Centrum Pomocy Logopedycznej i Neurologopedycznej, prowadzony przez mgr Agnieszkę Podlasiak logopedę specjalistę neurologopedę, tyflopedagoga i surdopedagoga udziela pomocy logopedycznej i pedagogicznej dzieciom, młodzieży oraz dorosłym.
 2. Terapeuta ma prawo do zamiany oferty w każdej chwili, w szczególności poprzez dodawanie lub rezygnowanie ze świadczenia wybranych zajęć, jak również poprzez wprowadzanie modyfikacji cen za wykonywane zajęcia.
 3. Zajęcia logopedyczne, pedagogiczne trwają od 45 minut. Zajęcia mogą ulec skróceniu, gdyż ich długość dostosowana jest do możliwości danego pacjenta.
 4. Rozpoczęcie terapii poprzedza diagnoza.   Przed lub po badaniu jest prowadzony wywiad z Rodzicem lub Opiekunem, Pacjentem. Wyniki badania przekazywane są Rodzicom lub Opiekunom, Pacjentowi na pierwszym spotkaniu ustnie. Istnieje możliwość sporządzenia opisu wyników badań pisemnie za dodatkową opłatą wg obowiązującego cennika.
 5. Informacja o przebiegu zajęć i obserwowanych postępach terapii przekazywana jest Rodzicom lub Opiekunom po zajęciach terapeutycznych. Rodzic lub Opiekun przekazuje informację zwrotną dotyczącą efektywności zajęć, zachodzących zmian w funkcjonowaniu Pacjenta, o innych formach terapii, którym poddawany jest Pacjent równolegle z terapią logopedyczną i spostrzeżeniach innych terapeutów.
 6. Program terapii dostosowany jest do indywidualnych możliwości Pacjenta.
 7. Rodzic lub Opiekun, Pacjent ma prawo odwołać zajęcia bez ponoszenia dodatkowych kosztów, jednak nie później niż na 24 godziny przed ich terminem. O planowanej nieobecności pacjent powinien poinformować SMS-em lub telefonicznie.
 8. W przypadku zajęć odwołanych przez Rodzica lub Opiekuna, Pacjenta w terminie krótszym niż 24 godziny ponosi on 50% kosztów zajęć. W przypadku niepojawienia się Pacjenta na zajęciach bez wcześniejszego uprzedzenia ponosi on 100% kosztów zajęć. Opłatę należy uiścić w najbliższym możliwym terminie.
 9. Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani do przekazania logopedzie wszelkiej posiadanej wiedzy o stanie zdrowia Pacjenta, gdyż jest to niezbędne do zapewnienia mu bezpieczeństwa podczas prowadzonych zajęć.
 10. Opłaty za zajęcia są przekazywane terapeucie każdorazowo przed lub po każdych zajęciach, stosownie do aktualnego cennika.
 11. Pacjent nie ponosi kosztów zajęć, które się nie odbyły z winy terapeuty.
 12. Spóźnienie Pacjenta na zajęcia nie powoduje wydłużenia czasu trwania  zajęć, ani obniżenia ich ceny.
 13. Wymagana jest systematyczna praca Rodzica lub Opiekuna z dzieckiem, Pacjenta w domu, według zaleceń logopedy. Rodzic lub Opiekun, Pacjent ponosi wszelką odpowiedzialność za brak postępów w terapii w sytuacji gdy nie wykonuje zalecanych ćwiczeń w domu.
 14. Pacjent, Rodzic lub Opiekun zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń terapeuty udzielonych na piśmie lub ustnie. W przeciwnym wypadku terapeuta nie bierze odpowiedzialności za efekty prowadzonej terapii.
 15. Terapeuta ma prawo zrezygnować z prowadzenia zajęć w przypadku niestosowania się Pacjenta do  zaleceń lub częstych absencji pacjenta.
 16. Rozpoczynając terapię Pacjent, Rodzic lub Opiekun akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 17. Podpisanie niniejszego Regulaminu przez Pacjenta, Rodzica lub Opiekuna jest jednoznaczne z zobowiązaniem się do ich przestrzegania.