WADY WYMOWY

Mowa jest procesem bardzo złożonym. Na prawidłową wymowę ma wpływ nie jeden ale kilka ściśle ze sobą współdziałających czynników.

Wady wymowy możemy usuwać.

Mowa to nie tylko sposób komunikowania się z otoczeniem, ale również prawidłowy odbiór dźwięków płynących z otoczenia.

Zrozumiałą mowę zapewnia prawidłowe funkcjonowanie aparatu wykonawczego mowy, który jest niezbędny do artykulacji i obejmuje on mięśnie warg, język, podniebienie, struny głosowe i mięśnie oddechowe.

Obok aparatu wykonawczego dużą rolę odgrywa aparat odbiorczy mowy, który ma za zadanie różnicowanie i dekodowanie słyszanych dźwięków.

Jeśli któryś z tych aparatów zawiedzie prowadzi to do najczęściej wad wymowy.

Sam termin wada wymowy oznacza odstępstwa od ogólnopolskich norm wymawianych przejawiający się:

  • zaburzeniami artykulacyjnymi,
  • zaburzeniami prozodycznymi,
  • zaburzeniami artykulacyjnymi i prozodycznymi jednocześnie.

Inaczej mówiąc wady wymowy to samoistne występowanie zaburzenia mowy, polegające na nieprawidłowej realizacji głosek.

Wady wymowy u dzieci przejawiają się w różny sposób i w różnym stopniu. Pozornie nie istotne, mogą mieć wpływ na niekorzystne skutki dla ich rozwoju i funkcjonowania.

Rozwój mowy dziecka jest ściśle związany z całokształtem procesów rozwojowych, stad też wady wymowy mogą być objawem zaburzeń bardzo różnych funkcji, np.: motoryki, lateralizacji jak również procesów psychicznych, emocjonalnych czy społecznych.

Do najczęstszych przyczyn wad wymowy należą:

  1. zmiany anatomiczne aparatu artykulacyjnego ( np.: rozrost trzeciego migdałka, krótkie wędzidełko);
  2. nieprawidłowe funkcjonowanie narządów artykulacyjnych (np.: brak pionizacji języka);
  3. nieprawidłowa i funkcjonowanie narządu słuchu (np.: niedosłuch);
  4. nieprawidłowe funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego (np.: zaburzenia kinestezji artykulacyjnej);
  5. czynniki psychiczne (np.: brak zainteresowania mową innych);
  6. czynniki społeczne (np.: niesprzyjające warunki uczenia się, brak stymulacji rozwoju mowy).

Aby mowa dziecka rozwijała się prawidłowo należy wziąć pod uwagę etap i poziom rozwoju umysłowego, emocjonalnego dziecka oraz zwrócić uwagę na wpływ jaki ma najbliższe środowisko na dziecko.

Należy również zwrócić uwagę na stan zdrowia dziecka jeśli chodzi o górne drogi oddechowe i obciążenia dziedziczne.

Nieprawidłowe funkcjonowanie któregokolwiek z wyżej wymienionych procesów komplikuje prawidłowe funkcjonowanie i rozwój dziecka.

Chciałabym również zwrócić uwagę na fakt, iż jakakolwiek wada wymowy, która nie została zredukowana do 6 roku życia dziecka, często w Momocie rozpoczęcia nauki szkolnej jest przyczyną frustracji, niskiej samooceny, zniechęcenia do nauki, może również prowadzić do dysleksji.

Wymowa dziecka rzutuje w sposób znaczący na jego funkcjonowanie wśród rówieśników, w społeczeństwie a potem już w życiu dorosłym.

Dlatego nie lekceważmy nawet najmniejszych, niepokojących nas objawów. Zaoszczędzimy dziecku wstydu wynikającego z nieprawidłowej mowy. Wczesna diagnoza, następnie terapia i współpraca na płaszczyźnie dziecko- rodzic- logopeda- dziecko z czasem przynoszą oczekiwane rezultaty.