509 571 217
ul. Łony 11
44-200 Rybnik

ZAPYTAJ LOGOPEDĘ

Co to jest EEG Biofeedback?

EEG Biofeedback jest skuteczną metodą terapeutyczną zwiększającą skuteczność funkcjonowania naszego mózgu. Metoda EEG Biofeedback jest metodą klasycznej medycyny (wchodzi w spis międzynarodowych procedur medycznych), uważana jest za metodę nieinwazyjną, bez skutków ubocznych. Polega ona na „nauczeniu” mózgu samokontroli pracy za pomocą modyfikacji fal mózgowych. EEG Biofeedback jest formą neurorehabilitacji, łączącą w sobie element psycho- i neurofizjoterapii. Przy użyciu zestawu komputerowego z dwoma monitorami, dzięki czemu jest obrazowana i modulowana czynność bioelektryczna mózgu. Wykorzystuje się tutaj sprzężenie zwrotne między stanem psychicznym a czynnością neurofizjologiczną mózgu osoby biorącej udział w treningu - EEG Biofeedback.

Czy wada zgryzu ma wpływ na prawidłową wymowę?

Wady czy wada zgryzu ma wpływ na prawidłowy rozwój mowy i nie tylko. Nieprawidłowy zgryz jest przyczyną zaburzenia czynności gryzienia i żucia, a nawet trawienia. Wady zgryzu utrudniają lub uniemożliwiają prawidłową artykulację głosek detalizowanych takich jak: s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź. Poprzez nieprawidłowe ułożenie obu łuków zębowych zostaje zaburzony przepływ powietrza, co powoduje zniekształcenie wymawianych głosek, czego wynikiem jest seplenienie.

Kto może korzystać z EEG Biofeedbacku?

Z terapii mogą korzystać osoby zdrowe, które chcą poprawić efektywność w różnych dziedzinach swojego życia, jak i w leczeniu różnego rodzaju zaburzeń. Terapia EEG Biofeedback kierowana jest dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Na czym polega terapia ręki?

Terapia ręki to przede wszystkim usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców jak również dostarczania wrażeń dotykowych, umożliwiających poznawanie różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. Ale przede wszystkim służy do osiągnięcia samodzielności w podstawowych czynności życia codziennego. Celem terapii jest: poprawa umiejętności chwytu, wypracowanie precyzyjnych ruchów rąk, wypracowanie zdolności skupienia uwagi i patrzenia, wzmacnianie koncentracji, poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej, itp.

Dla kogo przeznaczona jest metoda werbalno-tonalna?

Metoda werbo – tonalna wykorzystywana jest głównie u dzieci z wadami słuchu. Celem metody werbo - tonalnej jest przełożenie ruchów całego ciała (makroruchy) na ruchy narządów mowy (mikroruchy) i wykorzystanie związku, jaki pomiędzy nimi powstanie. Osiąga się to przez stosowanie rytmu ciała, rytmu muzycznego oraz zabaw fonacyjnych. Rytm ciała jest wykorzystywany do wywołania głosu, jak i korygowania nieprawidłowej artykulacji, natomiast ruchy ciała służą nie tylko do tworzenia sylab, ale też do układania zdań bez pomocy odczytywania mowy z ust. W rytmie muzycznym w trakcie terapii wykorzystywane są łatwe wyliczanki-rymowanki, które podkreślają elementy suprasegmentalne mowy tj. akcent, melodia, tempo.

Mój 10 letni syn jest po operacji zamknięcia podniebienia, czy konieczna jest i jak wygląda terapia logopedyczna w takiej sytuacji? Wspomnę, że przed operacją syn był pod opieką logopedy.

Operacja całkowitego zamknięcia podniebienia u dzieci z rozszczepem jest konieczna. Dzieci z rozszczepem podniebienia są objęte (a przynajmniej każde dziecko powinno być objęte) opieką logopedyczną przed, w trakcie jak i po zamknięciu szczeliny rozszczepowej. Terapia logopedyczna różni się celem w zależności na jakim etapie jest leczenie. Po zamknięciu szczeliny rozszczepowej logopeda wspólnie z dzieckiem pracuje przede wszystkim nad prawidłowym torem oddychania (przed operacją u dziecka występowało połączenie jamy nosowej z ustną) dużym problemem jest kierowanie powietrza przez usta co z kolei jest podstawą do prawidłowej realizacji głosek ustnych. Następnie należy ćwiczyć aparat oddechowy, fonacyjny i artykulacyjny do prawidłowej fonacji i artykulacji w nowych warunkach jakie powstały po operacji. W przypadku dzieci z rosszczepem podniebienia ważne jest kontynuowanie terapii logopedycznej.

Czy wymiana uzębienia mlecznego może mieć wpływ na opóźnienia w wymowie dziecka ?

Okres wypadania zębów mlecznych, przypada zwykle na szósty rok życia, nie ma istotnego wpływu na jakość realizowanych głosek, o ile przebieg rozwoju wymowy jest prawidłowy. Czasem głoski: s,z,c,dz,sz,ż,cz,dż mogą brzmieć mniej „czysto”, ponieważ zmieniają się warunki anatomiczne w jamie ustnej, ale jest to okres przejściowy, a zjawisko to określane jest mianem seplenienia funkcjonalnego. Natomiast etap ten może sprzyjać deformacjom głosek, to znaczy, że jeśli dziecko wymawiało jakąkolwiek głoskę np. wsuwając język między zęby, czyli nieprawidłowo, w tym okresie język będzie widoczny na zewnątrz jamy ustnej jeszcze bardziej. Jest to zjawisko niekorzystne. Według norm artykulacyjnych żadna głoska języka polskiego nie jest realizowana z językiem między zębami, bądź z językiem w pozycji bocznej.

Dlaczego głoska „r” jest trudna do wymówienia?

Zespół ruchów artykulacyjnych, charakteryzujących te głoskę, jest bardzo złożony ze względu na konieczność powstania wibracji czubka języka i odpowiedniego tempa tego ruchu. Aby sprostać takim wymaganiom, język musi wykazać się precyzją i elastycznością, co u jednych dzieci obserwujemy w wieku 3 – 5 lat, a u innych taki poziom sprawności jest możliwy po wspomaganiu odpowiednimi ćwiczeniami. „R” to głoska, która daje, niestety, największe możliwości zniekształceń z całego zestawu głosek polskich. Jeżeli nie ma przeszkód anatomicznych, (np. skrócenie wędzidełka), to najczęściej skutek przynosi usprawnienie pracy języka, poprzez ćwiczenia. Trzeba pamiętać jednak o tym, że długo utrzymujące się zastępstwa głoski „r” są trudniejsze do korekcji.

Jaki wpływ na naukę czytania i pisania mają zaburzenia mowy?

W procesie nabywania czynności czytania i pisania istotną rolę odgrywa ogólny stan rozwoju mowy dziecka. Nie może być inaczej, skoro czytanie, pisanie i mówienie są formami porozumiewania słownego. Prawidłowa wymowa głosek, ich słuchowe wyodrębnianie z całości, identyfikacja i różnicowanie (słuch fonemowy) są podstawą do kształtowania się syntezy i analizy słuchowej, dwóch bardzo ważnych procesów, niezbędnych do nabywania czytania i pisania. Wszelkie zakłócenia w sferze percepcji słuchowej, są zjawiskiem niepokojącym i wymagają stosownych ćwiczeń korekcyjnych. Równie niekorzystne zjawiska to liczne agramatyzmy, trudności w wypowiedziach ustnych, ubogi zasób słownictwa, problemy z zapamiętywaniem słów, wierszyków. Zaburzenia mowy, występujące we wczesnym dzieciństwie są jednym z częstych wyznaczników specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu, czyli trudności o charakterze dyslektycznym.

Czy Pani przyjmuje tylko dzieci?

Moja praca nie ogranicza się wyłącznie do pracy (terapii) z dziećmi, pracuje również z młodzieżą i osobami dorosłymi.

Mój 7-letni syn jest dzieckiem z rozszczepem. Syn mówi tak jakby przez nos, proszę mi powiedzieć czy można usunąć taką mowę?

Niestety nie miałam okzji przeprowadzić badnia Pani syna, więc trudno mi tu cokolwiek prognozować. Efekty pracy z logopedą zależą od wielu czynników np. Czy dziecko ma jeszcze szczelinę rozszczepową? Czy jest już po operacji zamknięcia podniebienia?. W przypadku niektórych osób uzyskania ustnego rezonansu głosek jest możliwe dopiero po przeprowadzeniu kolejnej operacji podniebienia.

Moja 3-letnia córka pije z butelki, kiedy należy zaprzestać karmienia dzieci butelką?

Zbyt długie karmienie butelką tzw. sztuczne, powoduje zaburzenia czynności fizjologicznych narządów żucia. Podczas karmienia butelką praca narządów jest odmienna. Żuchwa jest pozbawiona bodźców wzrostowych doprzednich, a zatem pociągana jest ku tyłowi, w przeciwieństwie do mechanizmów ssania przy karmieniu naturalnym. Konsekwencją tego jest, iż żuchwa ulega cofnięciu do tyłu, usta są otwarte, dochodzi do tyłozgryzu oraz zwężenia szczęki. Wymienione nieprawidłowości w budowie narządów artykulacyjnych prowadzą do zaburzonego rozwoju artykulacji głosek.

Czy należy usuwać trzeci migdałek?

O tym czy należy usunąć trzeci migdał decyduje przede wszystkim lekarz laryngolog po wykonaniu dokładnych badań. Najczęściej jednak trzeci migdałek zostaje u dzieci usunięty, ponieważ jest on przyczyną nieprawidłowego oddychania - oddychanie przez usta, dziecko zaczyna podczas snu chrapać, miewa bezdechy, częste nawracające infekcje górnych dróg oddechowych, katar. Niemożliwość oddychania przez nos wpływa na nieprawidłowy rozwój podniebienia, wadliwy zgryz. Mowa dzieci staje się dość charakterystyczna: tak zwana mowa nosowa. Dzieci z przerośniętym trzecim migdałem często chorują na zapalenie ucha, co w konsekwencji grozi niedosłuchem. Nie wszystkie ww. czynniki mogą wskazywać na rozrost trzeciego migdałka, ale należy na nie zwracać szczególną uwagę, gdyż pojawienie się nawet dwóch czy trzech wspomnianych tutaj objawów powinno skłonić rodziców do wizyty u specjalisty. Migdałków nie operuje się u dzieci do 3 roku życia, ponieważ zabieg ten naraziłby dzieci na utratę bariery ochronnej. Zabieg trwa kilka minut a rana goi się około tygodnia.

Gdy dziecko w wieku pięciu lat nie mówi sz, ż czy jest to już wada wymowy i należałby zgłosić się do logopedy?

Jeśli dziecko w tym wieku nie mówi głosek sz, ż, cz, dż, a zastępuje je innymi głoskami np.: s, z, c, dz można mówić o seplenieniu. Jednak, aby odpowiedzieć na pytanie czy rzeczywiście brak w/w głosek spowodowany jest słabą sprawnością narządów artykulacyjnych, jednoznacznie powinien rozstrzygnąć logopeda.

Mój 5-letni syn nie potrafi unosić języka do góry przy otwartej buzi. Co należy z tym zrobić? Czy to jest normalne?

Nieumiejętność unoszenia języka do góry może być spowodowana krótkim wędzidełkiem podjęzykowym (ankyloglossia), które ogranicza swobodne ruchy języka. Niedorozwój wędzidełka może być przyczyną nieprawidłowego wybrzmiewania takich spółgłosek jak: sz, ż, cz, dż, r. Podczas badania logopeda sprawdza ruchomość języka i wtedy też zapada decyzja czy wędzidełko należy podciąć.